ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

30 พ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :