ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

09 ม.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :