หมวดหมู่แผนพัฒนา: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ