สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-05-28
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรานิกส์ (e-Service)    กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-05-28
ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยบรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.  กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-05-28
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-05-28
การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-05-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.247-03 สายบ้านโคกเพ็ด-บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 2 (e-bidding)    อบต.เมืองคง อ.คง 2020-05-28
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯและร่างขอบเขตของงานTOR จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน     อบต.ประทาย อ.ประทาย 2020-05-28
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนต  อบต.โคราช อ.สูงเนิน 2020-05-28
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วน  อบต.โคราช อ.สูงเนิน 2020-05-26
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขนงพระใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขนงพระ เชื่อม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  อบจ.นครราชสีมา 2020-05-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -