สำนักปลัด

นางสาวชุดาภา สังฆะมณี

นางสาวชุดาภา สังฆะมณี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลปิ์

นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลปิ์

รองปลัดองค์การบริหารสำตำบลเฉลียง