สมาชิกสภา

นายจรัญ วิงกระโทก

นายจรัญ วิงกระโทก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอำนาจ ล่ากระโทก

นายอำนาจ ล่ากระโทก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวชุดาภา สังฆะมณี

นางสาวชุดาภา สังฆะมณี

เลขานุการสภา อบต.เฉลียง

นางภฤตยา ธีรวุธสกุล

นางภฤตยา ธีรวุธสกุล

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1

นายบุญเชด เพียงกระโทก

นายบุญเชด เพียงกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1

นายจรัญ หยิมกระโทก

นายจรัญ หยิมกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

นายสนธยา ก่อนกระโทก

นายสนธยา ก่อนกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

นายเสน่ห์ ลากระโทก

นายเสน่ห์ ลากระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3

นายพยุง อ่วยกระโทก

นายพยุง อ่วยกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3

นายดาวรุ่ง วิงกระโทก

นายดาวรุ่ง วิงกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4

นางละเมียด แสงเทียน

นางละเมียด แสงเทียน

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4

นายลังสรรค์ เลีบยกระโทก

นายลังสรรค์ เลีบยกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5

นายอานนท์ เรืองรัตนสินชัย

นายอานนท์ เรืองรัตนสินชัย

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5

นายเอกพร พงศ์สุรพันธ์

นายเอกพร พงศ์สุรพันธ์

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6

นายวิชิต พลายผักแว่น

นายวิชิต พลายผักแว่น

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7

นายจินตนา ลาดกรโทก

นายจินตนา ลาดกรโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7

นายเสงี่ยม ข้าวเบา

นายเสงี่ยม ข้าวเบา

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8

นายวิโรจน์ สีคำมื้อ

นายวิโรจน์ สีคำมื้อ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8

นางกลิ่น แถมกิ่ง

นางกลิ่น แถมกิ่ง

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9

นายรุ้ง จวงสำโรง

นายรุ้ง จวงสำโรง

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9

นางสาวสวาย รังกระโทก

นางสาวสวาย รังกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10

นายสายชล ก้าวกระโทก

นายสายชล ก้าวกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10

นายสมพงษ์ เย้ยกระโทก

นายสมพงษ์ เย้ยกระโทก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11

นางสำลี นพสันเทียะ

นางสำลี นพสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12

นางสาวศัรณย์ภัทร์ ศอกจะบก

นางสาวศัรณย์ภัทร์ ศอกจะบก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12