วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

“อบต.เป็นที่พึ่งของประชาชน ประชาชนอยู่ดีกินดี”