ระบบ Back Office

ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)

 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)

 ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR)

 ระบบสารสนเทศข้อมูล competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)

 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)

 ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)

 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS)

 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)