ผู้บริหาร

นายวิเชียร วัฒนาประชากุล

นายวิเชียร วัฒนาประชากุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

นายเกษม ลาดกระโทก

นายเกษม ลาดกระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

นางปิ่นมณี ลาดกระโทก

นางปิ่นมณี ลาดกระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

นายชลอ วิงกระโทก

นายชลอ วิงกระโทก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง