ประกาศให้ใช้ระเบียบสภา อบต.เฉลียง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

28 ส.ค. 66