โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2560

01 ก.ย. 60

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2560

ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา