โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562

20 ส.ค. 62