โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนต าบลเฉลียง ประจ าปี ๒๕๖๒

14 ธ.ค. 61