โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านตำบลเฉลียง

01 ก.ย. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ดำเนินการต่อยอดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง จัดทำโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 4 และบ้านเฉลียงบรรพต ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากประชาชน โดยปริมาณขยะโดยรวมประมาณ 1200 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่