โครงการมอบบ้านผู้พิการ ประจำปี 2560

01 ก.ย. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และผู้ใหญ่้บ้านเฉลียงใหญ่ ประชาชนบ้านเฉลียงใหญ่ ส่งมอบ้าน ตามโครงการ “เทิดไท้องค์ราชัน ๘๙ พรรษา และเทิดไท้องราชินี” เพื่อปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ราย นางสาวชลาลัย หลอดกระโทก เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท