โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

24 เม.ย. 66