โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในตำบลเฉลียง

01 ก.ย. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ดำเนินการขุดลอกรางระบายนำ้ภายในตำบลเฉลียงเพื่อป้องกันนำ้ท่วมขัง