7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยท่านนายกสมเจตน์ จันทร์พยัพ ท่านรองพรูษา สุขกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ได้ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวตำบลเฉลียง จำนวน 28 ครัวเรือน

07 มี.ค. 65