เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเฉลียง ผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

18 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :