อบต.เฉลียงนำทีมโดยท่านนายกและคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัด รองปลัด หน้าส่วนต่างๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกท่าน ร่วมการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่19 ระหว่าง วันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 ณ อบต.ลำเพียก

26 ก.พ. 63