องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 พ.ค. 65