องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2503 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 2. ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง) 3. สมุดบัญชี ธกส. (ตัวจริง) รับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กันยายน 2562 ตามวันและเวลาราชการ

09 ก.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :