องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในบ้านเฉลียงโคกหมู่ที่ 4 และบ้านดอนตะเกียดหมู่ที่ 7

14 พ.ย. 61