วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

24 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :