วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ท่านนายกสมเจตน์ จันทร์พยัพ ออกไปดูงานซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 หลังวัดท่าศิลาอาสน์

31 พ.ค. 65