วันที่ 21 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสาตำบลเฉลียง ประชาชน และทหาร ได้ร่วมกันพัฒนาโบราณสถานเขาถ่ำวัวแดง และบริเวณรอบตำบลเฉลียง

21 ม.ค. 62