วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้จัดโครงการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

20 ส.ค. 62