วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง เพื่่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้นำชุมชนในเรื่อง”การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

14 พ.ค. 62