ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ อบต.เฉลียง ประจำปีงบประมาณ 2564

10 ธ.ค. 64

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ อบต.เฉลียง ดำเนินการจัดให้มี

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย