ประชาสัมพันธ์การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ กรณีการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกร

17 มี.ค. 66