ประชาคมหมู่บ้านในการทบทวนแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเฉลียง ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2562

07 มิ.ย. 62