ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

06 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :