ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

02 ต.ค. 62