ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

27 ม.ค. 63

ตัวอย่างใบสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ตัวอย่างใบสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคระกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง