ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอบ 2) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

09 มิ.ย. 63

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาโควิด-19 (COVID-19) ที่มีประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,076 ราย ซึ่งได้นำรายชื่อประชาชนที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน