ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง ประจำปีการศึกษา 2563

09 เม.ย. 63

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้
1. คุณสมบัคิของเด็ก
1.1 ระดับเตรียมอนุบาล 2.6 ขวบ เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2.6 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
1.2 ระดับเตรียมอนุบาล 3 ขวบ เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
1.3 เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. หลักฐานและเอกสารแนบการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาใบสูติบัตรของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ- แม่ ของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
****หมายเหตุ ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครผ่านทาง www.Chaleang.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 090-8285367 (นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้ : นักวิชาการศึกษา) และ 088-3689752 (นางกนกพร ชัชวาลย์ : ครูอ๋อ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป