ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง ประจำปีการศึกษา 2563

09 เม.ย. 63

1.คุณสมบัติของเด็ก
1.1 ระดับเตรียมอบุบาล 2.6 ขวบ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2.6 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
1.2 ระดับเตรียมอนุบาล 3 ขวบ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
1.3 เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.หลักฐานและเอกสารแนบการรับสมัคร (ต้องครบทุกรายการ)
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาใบสูติบัตรเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ-แม่ของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
*** หมายเหตุ ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครผ่านทาง www.Chaleang.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 090 – 8285367(น.ส.มณีกาญจน์ สีแหล้ : นักวิชาการศึกษา) และ 088 – 3689752 (นางกนกพร ชัชวาลย์ : ครูอ๋อ)