ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2565

31 มี.ค. 65

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ณ โดมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง ใน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. หากไม่มารายงานถือว่าสละสิทธิ์