บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

21 ก.พ. 63