บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลเฉลียง

27 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :