บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลเฉลียง

10 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :