บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลเฉลียง

08 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :