นายกสมเจตน์ จันทร์พยัพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานอบต. ได้นำคณะศึกษาดูงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

23 ก.ค. 65