ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

01 มี.ค. 65

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/e11q3l