การดำเนินงานขับเคลื่อน Korat Sports City

25 มี.ค. 65

กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกัุนออกกำลังกาย

องค์การมบริหารส่วนตำบลเฉลียง