กองช่าง

นายชาญชัย ทองดอนน้อย

นายชาญชัย ทองดอนน้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาว์

นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาว์

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

นางสาวญาณิศา ชันกระโทก

นางสาวญาณิศา ชันกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการช่าง

นายอธิวัฒน์ ล่ากระโทก

นายอธิวัฒน์ ล่ากระโทก

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายจักกฤษณ์ วัฒนพรหม

นายจักกฤษณ์ วัฒนพรหม

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า