กองคลัง

นางลักษ์ริษา พันธ์ภาณุวิชญ์

นางลักษ์ริษา พันธ์ภาณุวิชญ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปัณริษา ภักดิ์กระโทก

นางสาวปัณริษา ภักดิ์กระโทก

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางหทัยกาญจน์ สงวนพันธุ์

นางหทัยกาญจน์ สงวนพันธุ์

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวสมฤทัย อุปกระโทก

นางสาวสมฤทัย อุปกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวมณีรัตน์ อันกระโทก

นางสาวมณีรัตน์ อันกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายพอเจตน์ ยุ้งกระโทก

นายพอเจตน์ ยุ้งกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ