กองคลัง

นางสาวปริตรา อิ่มกระโทก

นางสาวปริตรา อิ่มกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์

นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวปัณริษา ภักดิ์กระโทก

นางสาวปัณริษา ภักดิ์กระโทก

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางหทัยกาญจน์ สงวนพันธุ์

นางหทัยกาญจน์ สงวนพันธุ์

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวสมฤทัย อุปกระโทก

นางสาวสมฤทัย อุปกระโทก

คนงานจ้างเหมาทั่วไป

นายพอเจตน์ ยุ้งกระโทก

นายพอเจตน์ ยุ้งกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ