กองการศึกษา

นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป์

นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป์

รองปลัด อบต.เฉลียง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ตังประเสริฐรุจี

นางสาวพรทิพย์ ตังประเสริฐรุจี

นักวิชาการศึกษา

นางวงจันทร์ วิงกระโทก

นางวงจันทร์ วิงกระโทก

ครู

นางวันเพ็ญ ทิพยอนันต์กุล

นางวันเพ็ญ ทิพยอนันต์กุล

ครู

นางกนกพร ชัชวาลย์

นางกนกพร ชัชวาลย์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางธัญรัตน์ วิงกระโทก

นางธัญรัตน์ วิงกระโทก

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ศิริพร คำศิริ

น.ส.ศิริพร คำศิริ

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปาจรีย์ ล่ากระโทก

น.ส.ปาจรีย์ ล่ากระโทก

คนงานทั่วไป