กองการศึกษา

นางวงจันทร์ วิงกระโทก

นางวงจันทร์ วิงกระโทก

ครู

นางสาวรภัสสรณ์ เอี่ยมไมตรี

นางสาวรภัสสรณ์ เอี่ยมไมตรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกนกพร ชัชวาลย์

นางกนกพร ชัชวาลย์

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง

นางวันเพ็ญ ทิพยอนันต์กุล

นางวันเพ็ญ ทิพยอนันต์กุล

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง

นางธัญรัตน์ วิงกระโทก

นางธัญรัตน์ วิงกระโทก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจพร แถมดอน

นางสาวเบญจพร แถมดอน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิมากร บรรเลงเสนาะ

นางสาวสิมากร บรรเลงเสนาะ

ผู้ดูแลเด็ก