24.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยคัดเลือกและเฉพาะเจาะจง 2560

25 เม.ย. 66