20.กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

25 เม.ย. 66